Vanliga frågor


När ska man söka psykolog?

Det kan finnas alla möjliga giltiga skäl till att söka psykolog för samtal. Ibland har du en tydlig bild av vad det är som har hänt – du vet att det finns tydliga problem; att du varit med om specifika svårigheter i dåtid eller i närtid. Ibland är bilden mer diffus – det kan handla om att du upplever att det fattas något i ditt liv, att du har ångest, känner dig nedstämd eller har känslor av meningslöshet, att relationer inte fungerar som du önskar eller att du behöver bearbeta en sorg eller att du har hamnat i en tillfällig kris. Det kan handla om självkänsla, det kan vara att du behöver råd och stöd inför förändringar i livet; anhörig är sjuk; du har barn/ungdom som inte vill ha kontakt med dig; det är kris i relationen. Hos klara tanken kan man komma individuellt, som par eller familj.

Du kan söka samtal hos psykolog om det är något som du vill förändra eller förstå kring dig och ditt liv. Det viktiga är att man vill tala med en psykolog och är motiverad och öppen inför att jobba med sig själv. Psykologisk behandling syftar alltid till att du ska utvecklas, få större självinsikt och ett bredare perspektiv på tillvaron.

Bra att tänka på är att en psykolog hjälper människor med att förändra psykologiska aspekter av ens liv, det vill säga ens egna tankar, känslor och beteenden. Det handlar inte om att förändra andra människor eller livets villkor. Det handlar om att förändra sig själv.

Vilka problem behandlar klara tanken?

klara tanken tar emot i stort sett alla som vill tala med en psykolog, oavsett problematik eller frågeställning. Det mest avgörande är att man vill tala med en psykolog och förändra eller förstå något kring sig själv. Samtalen utgår inte från diagnosspecifika behandlingsmodeller. Detta innebär att det görs en bedömning att människor med liknande problem inte nödvändigtvis är i behov av samma typ av behandling. Snarare menas att det som är avgörande för en framgångsrik psykologisk behandling är att fånga upp det specifika i varje individs upplevelser och behov. Psykologens ansvar är att besitta omfattande psykologisk kunskap och att vara lyhörd inför den enskilde personen. Därmed blir varje behandlingsförlopp unikt.

Om psykologen bedömer att det inte kan erbjudas en fullgod samtalsbehandling eller hjälpa denne på absolut bästa sätt så försöker psykologen guida personen till en mer lämplig behandling/behandlare.

Kan ungdomar under 18 år komma i samtal till dig?

Ungdomar mellan 13-18 är välkomna. Föräldrar/vårdnadshavare/målsman bör alltid vara med första gången. Ibland behöver även de vuxna stöd och då rekommenderas den/de annan kontakt under tiden ungdomen går i samtal.

Här kan du läsa mer om samtal för ungdomar

Kan man få komma med sin partner?

Par är välkomna i parsamtal/parrådgivning

Här kan du läsa mer om parsamtal

Kan man som familj komma?

Som familj kan man komma om det främst handlar om kortare stöd eller råd i någon fråga.  

Forum för psykoterapi är en samarbetspartner jag har som erbjuder familjeterapi och rådgivning:

→ Forum för psykoterapi

Vad kan klara tanken inte hjälpa till med?

klara tanken skriver inte ut någon medicin (exempelvis antidepressiva, ångestdämpande eller annan psykofarmaka). Jag utfärdar inte sjukintyg eller andra intyg.

Jag gör inga neuropsykiatriska utredningar (exempelvis ADHD- eller autismutredningar eller intelligenstest). I stället har jag bra samarbetspartner som kan utföra fullskaliga utredningar. En samarbetspartner för detta är Psykologhälsan.

Däremot har jag kunskap om olika diagnoser och kan hjälpa till att reflektera kring frågor och problem. Jag kan göra en första screening av eventuell neuropsykiatrisk problematik; depression och finns den med som tydlig bild rekommenderar jag fortsatt utredning och/eller bedömning. I detta fall kan remiss till rätt instans skrivas.

Vilka metoder använder du?

Jag tror inte att det finns en samtalsmetod som passar för alla och som löser alla problem. För mig är det viktigt att ha ett helhetsperspektiv på psykologisk behandling och anpassa metoden efter den specifika klienten och de frågor och problem som dyker upp. Jag har en pragmatisk syn på psykologisk behandling: Det viktiga är inte vilken metod man jobbar utifrån. Det viktiga är att förstå vem klienten är, vilka behov som finns och vilka hinder som står i vägen för dessa. Sedan får psykologen anpassa sitt psykologiska arbete efter detta. Psykologen arbetar utifrån vad man kallar ett integrerat förhållningssätt, vilket innebär att arbetssättet hämtar stöd från olika inriktningar med grund i vetenskap och berövade erfarenheter. Basen vilar främst på kognitiva metoder och relationella metoder.  Det terapeutiska förhållningssättet tar även utgångspunkt ur ett anknytningsperspektiv. Hur vi lärde oss att relatera till vår närmaste omgivning från födseln och framåt har en tendens att bli det mönster vi följer resten av livet. Vilket påverkar människors psykiska hälsa eller ohälsa.

Om du som klient söker mer specifik KBT-behandling finns det flera mottagningar i Linköping och Norrköping som arbetar med det.

Vad händer under första samtalet? Ska man förbereda sig?

Första samtalet kan ses om ett slags bedömningssamtal som oftast handlar om att kartlägga varför du söker psykolog, vad du önskar hjälp med och vilka förväntningar som finns. Psykologen ställer frågor för att få en bild av vad du önskar hjälp med och hur din livssituation ser ut. Sedan diskuterar psykolog och klient/paret tillsammans hur behandlingen kan läggas upp och hur man kan gå vidare på bästa sätt. Om psykologen bedömer att klienten/paret inte kommer att kunna få den hjälp som önskas så kan psykologen rekommendera andra behandlare.

Första samtalet är också en möjliget för klienten att känna hur det känns att tala med psykologen och fråga om saker man funderar på. Jag uppmuntrar att klienten tar upp om det känns obekvämt eller konstigt att tala med psykologen. Ofta kan det bli bättre och utvecklas till något positivt om man vågar ta upp att det känns konstigt eller liknande. Psykologer är utbildade för att kunna hantera detta.

Det behövs ingen särskild förberedelse inför första samtalet. Det är vanligt att man inte riktigt vet vad man vill eller förväntar sig då man söker psykolog och detta är inget problem. Psykologen stödjer klienten och kan komma med förslag på mål med behandlingen om klienten önskar men det är naturligtvis klienten som har sista ordet. Om man vill kan man inför första samtalet fundera lite på vad man önskar och läsa de texter som finns på våran hemsida om att gå till psykolog. Man kan naturligtvis också titta på andra nätsidor.

Hur långt är första samtalet och vad kostar det?

Första samtalet är 1 timma, eller 75 min för parsamtal/parrådgivning. 

Här kan du se klara tankens prislista

Binder man sig till något då man bokar ett första samtal?

Nej, man binder sig inte till något mer än det bokade samtalet. Efter första samtalet kan man välja att inte fortsätta.  klara tanken arbetar inte utifrån manualer och därmed blir varje behandlingsförlopp unikt. Längden på de behandlingar vi har varierar väldigt: Det finns de som bara önskar ett rådgivande samtal medan andra vill ha en samtalskontakt som sträcker sig över flera år.

Vad ska man prata med en psykolog om?

För det mesta har personen som söker psykolog något som den vill förändra, förstå eller prata om. Det är precis detta man talar med psykologen om. Sedan hjälper psykologen till genom att ställa frågor och försöka ringa in vad som är psykologiskt relevant.

Hur lång är en behandling? Hur många samtal måste man ha?

Som redan nämnts så är detta omöjligt att förutsäga på förhand då varje behandlingsförlopp är unikt och utformas helt utifrån den specifika klientens önskemål och situation. Vissa anser att man visst kan ha mycket nytta av endast ett psykologsamtal, men menar att psykologisk behandling, eller psykoterapi, oftast är en ganska tidskrävande process och att tålamod är en av de viktigaste ingredienserna för ett lyckat resultat. Längden varierar väldigt: Det finns de som bara önskar ett rådgivande samtal medan andra vill ha en samtalskontakt som sträcker sig över flera år. Sedan beror det naturligtvis väldigt mycket på vilket mål man har med behandlingen: Man kan vanligtvis få ner ångestnivån markant på ca fem samtal men vill man få en djupare självinsikt eller komma ur en allvarlig kris så tar det sannolikt längre tid.

Jag tänker att efter ca fem samtal bör man ha en bild av hur man trivs med psykologen och om man upplever samtalen som meningsfulla och givande eller inte. Känns det dåligt eller som att man inte har kommit någonstans efter fem samtal bör man ta upp detta med psykologen för att utvärdera om och hur man kan gå vidare. Med detta sagt så menar jag alltså att det kan vara en god idé att pröva några samtal och inte ge upp redan efter första eller andra samtalet även om det känns konstigt eller ens förväntningar inte har införlivats. Bättre då att ta upp detta med psykologen och se vad man kan göra. Ett psykologsamtal skiljer sig från andra samtal och det är vanligt att klienten känner sig nervös i en inledningsfas. Detta kan påverka upplevelsen. Om man pratar om det kan det kännas bättre. Det brukar också bli bättre med tiden.

Hur långt är ett samtal?

Individsamtal är 45 min – 1 timme, och ett parsamtal är 75 min. Ibland kan samtalen vara kortare eller längre, beroende på vad man kommer överens om.

Har du avtal med landstinget eller liknande? Kan du remittera?

Jag har inga avtal. Men man kan alltid se om arbetsgivaren kan betala psykologsamtal hos mig som en del av företagshälsovården. Om du råkat ut för en kris, ett trauma eller liknande så kan du höra med ditt försäkringsbolag om du är fri att själv välja psykolog. klara tanken har samverkan med SOS International, Psykologisk rådgivning som är kopplat till försäkringsbolag antingen genom din egen eller via arbetsgivarens försäkring. Då blir man tilldelad en samtalterapeut genom nätverket.

Jag skriver i undantagsfall remisser, jag kan istället ge dig information och stödja dig med att komma i kontakt med rätt instans.

Hur sker betalningen?

Klienten får faktura.

Hur bokar man ett första samtal? Hur går det till?

Ett första samtal bokas genom att klienten mejlar, sms:ar eller ringer. Om man mejlar eller sms:ar får man gärna skriva vilka tider man kan, exempelvis kvällstid, dagtid, om det är dagar man inte kan och så vidare. Vid första samtalet ställer psykologen de frågor som är viktiga att få svar på så jag behöver inte så mycket förhandsinformation innan första besöket. Det räcker i princip med förnamn och info om tider man inte kan. Vill man berätta mer så går det förstås bra. Efter man skickat mejl eller sms kommer man få förslag på tider. Jag svarar så fort jag kan. Hör du av dig på dagtid får du sannolikt svar inom en timme eller två.

Man kan också ringa mig. Tillsammans med mig försöker man hitta en tid för ett första besök. Det går naturligtvis också bra att ställa frågor till mig. Det är inte alltid jag har möjlighet att svara i telefon. Det går då bra att tala in ett meddelande på telefonsvararen eller sms:a eller mejla. Har jag ett missat samtal så brukar jag ringa upp. Om man inte vill bli uppringd kan man gärna säga det på ett meddelande eller sms:a det. Vill man fråga mig något speciellt får ni gärna mejla.

Det går också bra att anhöriga hör av sig för att boka tid eller om de har någon fråga.

Vilka öppettider har du? Kan man boka kvällstid eller helgtid?

Öppet alla dagar i veckan 8-21, första samtalet är 8.15 och sista 19.00. Om det är ett familjesamtal/större sällskap kan en helgdag bokas in. Sena kvällstider kan i undantagsfall bokas in.

Har du tystnadsplikt?

Ja, psykologer lyder under sekretesslagen och har tystnadsplikt.

För du anteckningar?

Ja, anteckningar förs som arbetsmaterial och förstörs när kontakten avslutas. Dessutom är psykologer ålagda att föra journal enligt HSL, Hälso-och sjukvårdslagen.

När och hur ska man avsluta? Hur vet man när man är färdig?

När klienten under flera samtal inte känner något behov eller någon lust att prata med psykologen om något speciellt så bör klienten ta upp detta. Psykolog och klient får då utvärdera om man ska avsluta behandlingen eller glesa ut kontakten. Jag rekommenderar absolut att man tar upp med psykologen om man känner att man vill avsluta så att man kan få till ett bra och ordentligt avslut.

Kan man komma tillbaka efter att man har avslutat en behandling?

Man kan absolut ta kontakt igen för att boka samtal även om man har avslutat en behandling. Det är inte alls ovanligt. Man kan gå i psykologisk behandling i olika omgångar under sitt liv.

Kontakt

Telefon (samtal) 010-2070103
Mobil (sms) 0733-836 426 
E-post kontakt@klaratanken.se 
Adress Platensgatan 22, 582 22 Linköping